Idź do treści

Ogloszenia

DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUNTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W GRYFICACH
ogłasza nabór na stanowisko
mł. geodeta ds. zasobu

Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach
ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice
Wymiar zatrudnienia: pełen etatstanowisk pracy: 1źnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: poniżej 6%

Wymagania konieczne:
obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,ść języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (w przypadku obywatelstwa innego niż polskie),kwalifikacje zawodowe: wykształcenie wyższe na kierunku geodezja (min. roczny staż pracy), wykształcenie średnie na kierunku geodezja (min. dwuletni staż pracy)pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opinia,
brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
Wymagania dodatkowe:
znajomość zagadnień ustrojowych powiatu oraz związanych z kodeksem postępowania administracyjnego i prawem geodezyjnym i kartograficznym, ługa modułów w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań w systemie Geo-Info na poziomie podstawowym: Ewmapa, Total Comander, Microsoft Excel, iKERG, Winkalk, MikroMap, AutoCad, Superedit,ętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych,osobowościowe: komunikatywność, odpowiedzialność, zdolności organizacyjne, gotowość do uczenia się,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznegoobowiązki wskazane przez Dyrektora,

Warunki pracy na stanowisku:
wynagrodzenie ustalone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.936)
- praca w pomieszczeniu biurowym, przy monitorze komputerowym w pozycji siedzącej,
praca w bezpośrednim kontakcie z interesantami,
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,dokumentów poświadczających kwalifikacje (dyplomy, zaświadczenia, uprawnienia, itp.),dokumentów lub zaświadczenia przedstawiające przebieg pracy zawodowej,referencje, świadczenia:
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska mł. geodeta ds. ewidencji gruntów i budynków,
- zgoda na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji rekrutacji,
Składanie aplikacji:
osobiście: w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór” na stanowisko mł. geodeta ds. zasobu
-
pocztą na adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice (liczy się data wpływu przesyłki do PODGiK )
Termin składania dokumentów : do dnia 30 sierpnia 2021r.
Inne informacje:
aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
- wymagane są własnoręczne podpisy na składanych oświadczeniach,
- oferty odrzucone w postępowaniu zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania
o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni,


Podpis Dyrektora
Gryfice, dnia 14 lipca 2021r.


Strona główna | Deklaracja dostępności | Obsługa petenta | Obsługa geodetów | Obsługa komorników i rzeczoznawców | Narada Koordynacyjna | Obsługa projektantów | Ewidencja gruntów | Ogloszenia | Zamówienia publiczne | Kontakty | RODO | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego