Idź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Oświadczenie w sprawie dostępności
Deklaracja dostępności
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://podgikgryfice.pl/Data publikacji: 2021-03-30

Data aktualizacji: 2021-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Data sporządzenia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Brzozowski, mb@podgikgryfice.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 38 41453. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać do osoby kontaktowej Elżbieta Torchała , et@podgikgryfice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 38 41453.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice.

Budynek nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami


Raport o zapewnieniu dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami

Strona główna | Deklaracja dostępności | Zamówienia publiczne | Kontakty | RODO | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego