Idź do treści

RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
W POWIATOWYM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W GRYFICACH


Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Gryficach z siedzibą przy ulicy Dworcowa 23, 72-300 Gryfice.
2. W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem
ochrony danych Panem Maciejem Dembińskim pod adresem email: iod@it-serwis.com.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art.6 pkt. 1 Rozporządzenia w celu:
a) wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Gryfiach,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Gryficach,
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonych w treści zgody
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków ustawowych w tym
również obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3. odbiorcami Państwa danych mogą być:
a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem
jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia ze strony Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach obowiązku ustawowego tj. przeprowadzenia postępowania w Państwa
sprawie

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej
13. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Strona główna | Deklaracja dostępności | Zamówienia publiczne | Kontakty | RODO | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego